Έχει πλέον καθιερωθεί, πριν την έναρξη των έργων για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις να πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος  στα πάνελ, προκειμένου να πιστοποιηθεί η καλή τους κατάσταση και να επιβεβαιωθούν οι εγγυήσεις που δίνονται από τους κατασκευαστές τους.

Ολοένα και περισσότερες εταιρίες που αναλαμβάνουν την κατασκευή τέτοιων έργων, στις συμβάσεις που υπογράφουν απαραίτητα περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση ελέγχου ποιότητας και μάλιστα με συγκεκριμένα κριτήρια που κάνουν αποδεκτά ή όχι τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Ο έλεγχος με τη μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας (EL test) μπορεί να διαγνώσει σοβαρά ελαττώματα που δεν είναι ορατά στον οπτικό έλεγχο και δεν μπορούν να αποδειχθούν με διαφορετικό τρόπο.

Έτσι επιβεβαιώνεται ότι τα πάνελ που πρόκειται να τοποθετηθούν στην εγκατάσταση δεν φέρουν μικρο-ρωγμές (micro cracks) που προκλήθηκαν κατά τη διαδικασία αποστολής, ως αποτέλεσμα κακής συσκευασίας και μεταφοράς.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο αντίστοιχος έλεγχος μετά την τοποθέτηση των πάνελ στην εγκατάσταση προκειμένου να ελεγχθεί ότι κατά την τοποθέτηση δεν προκλήθηκαν ζημιές σε αυτά.

Τα micro-cracks αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην τελική απόδοση του κάθε πάνελ αλλά και όλης της στοιχειοσειράς (string).

Η Kmetrics με τους εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους της μπορεί να σας καθοδηγήσει αλλά και να σας ενημερώσει για τους σχετικούς ελέγχους.