Υπηρεσίες

Empowering you with clean energy

Ποιοτικός έλεγχος φωτοβολταϊκών πάνελ

 • Πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος ποιότητας των φωτοβολταϊκών πάνελ;
 • Η ισχύς των παραδοθέντων φωτοβολταϊκών πάνελ συμφωνεί με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή;
 • Υπάρχουν μικρο-κρακ στις φωτοβολταϊκές κυψέλες που προέρχονται από τη διαδικασία παραγωγής ή τη μεταφορά;
 • Ποια είναι η ποιότητα των φωτοβολταϊκών κυψελών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή των πάνελ;
 • Παρουσιάζουν τα πάνελ κατασκευαστικά ελαττώματα;

  Η Kmetrics με τη χρήση του κινητού εργαστηρίου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάνελ “Mobile PV Testcenter” είναι σε θέση να ελέγξει πάνελ στον χώρο εγκατάστασης ή αποθήκευσης.
  Έτσι είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος ποιότητας των πάνελ προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν αυτά καλύπτουν τις  ποιοτικές προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ κατασκευαστή και επενδυτή.

Πιστοποίηση κατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ

 • Είναι μειωμένη η απόδοση της εγκατάστασής σας;
 • Έχει «αλλάξει» το χρώμα σε φωτοβολταϊκές κυψέλες;
 • Υπάρχει PID;
 • Η εγκατάσταση έχει υποστεί χαλαζόπτωση;
 • Θέλετε να γίνει  αντικατάσταση των φωτοβολταϊκών πάνελ;
 • Θέλετε να πιστοποιήσετε την κατάστασή τους;

Η Kmetrics με τη χρήση του κινητού εργαστηρίου ελέγχου “Mobile PV Testcenter” είναι σε θέση, να ελεγξει και να πιστοποιήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα φωτοβολταϊκά πάνελ της εγκατάστασής σας.

Διαχείριση εγγυήσεων – ασφαλιστικών διεκδικήσεων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

 • Παρατηρείτε μειωμένη απόδοση στη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση;
 • Διεκδικείτε τεκμηριωμένα την αποκατάσταση και οικονομική κάλυψη των ζημιών από τις κατασκευάστριες εταιρίες των υλικών και τις ασφαλιστικές εταιρίες;

Η Kmetrics έχοντας σε αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό είναι σε θέση να διαγνώσει, τεκμηριώσει και διεκδικήσει επιτυχώς την επανόρθωση οποιασδήποτε βλάβης και προβλήματος των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ακολουθώντας τη διαδικασία των πέντε βημάτων.

 

1. Επιβεβαίωση προβλήματος μέσω τηλεμετρίας

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ορθή ανάλυση των δεδομένων της τηλεμετρίας μπορεί να δώσει ενδείξεις για την αιτία της μειωμένης παραγωγής μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

2. Μετάβαση στην εγκατάσταση

Η Kmetrics, εξοπλισμένη με εργαστηριακού επιπέδου κατάλληλο εξοπλισμό, έχει τη δυνατότητα να διαγνώσει την ύπαρξη αλλά και την αιτία του προβλήματος της εγκατάστασής σας. Μπορούν να εντοπιστούν και επιβεβαιωθούν τεκμηριωμένα προβλήματα  όπως :

 • μειωμένη ισχύς
 • PID
 • μικρο-κρακ λόγω χαλαζόπτωσης κ.τ.λ.
 • αστοχία διόδων
 • πρόωρη γήρανση – LID
 • διάβρωση

3. Ανάλυση αποτελεσμάτων

Η ορθή επεξεργασία και ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις μετρήσεις και ελέγχους στην εγκατάσταση αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα προκειμένου να εκτιμηθεί η αιτία και το εύρος του προβλήματος.

4. Σύνταξη αναφορών - αιτημάτων

Έχοντας ως βάση τα ευρήματα, συντάσσεται τεχνική έκθεση – πραγματογνωμοσύνη η οποία απευθύνεται στον καθ’ ύλην αρμόδιο που συνήθως είναι οι κατασκευάστριες εταιρίες ή οι ασφαλιστικές εταιρίες. Η επιτυχής έκβαση της εκάστοτε υπόθεσης κρίνεται από την ακριβή, τεκμηριωμένη και προς την σωστή κατεύθυνση διατύπωση του αιτήματος.

5. Διαχείριση εγγυήσεων - αιτημάτων

Σε αρκετές περιπτώσεις, η λύση του προβλήματος δεν είναι μόνο μία, σε αντίθεση με την βέλτιστη λύση που είναι πάντα μία! Έχοντας συσσωρευμένη εμπειρία, η Kmetrics μπορεί να διαχειριστεί υποθέσεις Ευρωπαίων και Ασιατών κατασκευαστών, όπως επίσης εγχώριων και Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών.
Η διαχείριση των εγγυήσεων είναι από τα σπουδαιότερα τμήματα της επένδυσής σας.
Εμπιστευτείτε τη μόνο στους ειδικούς με τον κατάλληλο εξοπλισμό και εμπειρία.

Βελτιστοποιήση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

 • Η φωτοβολταϊκή εγκατάστασή σας αποδίδει το μέγιστο των δυνατοτήτων της;
 • Αρκεί η επιλογή ακριβού και επώνυμου εξοπλισμού για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή παραγόμενη ενέργεια ανά μονάδα ισχύος;
 • Υπάρχει πιθανότητα μειωμένης απόδοσης της εγκατάστασή σας;

  Η απόδοση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων εξαρτάται από παράγοντες, όπως η περιοχή της εγκατάστασης, η γωνία κλίσης των πάνελ, η συχνότητα καθαρισμού τους, οι πιθανές σκιάσεις, η απόδοση των ινβέρτερ, η συνδεσμολογία και οι καλωδιώσεις μεταξύ πάνελ – ινβέρτερ – κεντρικών πινάκων – μετρητή.

Light up your life with solar energy

Energy Efficiency Audits

Solar energy companies can assess the energy efficiency of buildings and recommend energy-saving measures. By identifying areas of energy waste, they can help clients optimize their energy usage and maximize the benefits of solar energy systems.

Maintenance and Monitoring

Solar energy companies often offer maintenance and monitoring services to ensure the optimal performance and longevity of solar systems. This may involve regular inspections, cleaning of panels, and monitoring energy production to detect any issues or inefficiencies.

Battery Storage Solutions

Some solar energy companies offer battery storage systems to store excess solar energy for use during times of low sunlight or power outages. These systems allow customers to increase self-consumption of solar power and enhance energy independence.

Meet the Masters of Solar Energy

Powering a Sustainable Future: Energify Solar Team

Alisson Taylor

Team Manager

Roger Craig

CEO

Allan Cooper

CTO

Get in Touch

Make contact with solar power, energize your world

Have a project in mind?

Do not hesitate to say

Κλήση