Ο ποιοτικός έλεγχος των φωτοβολταϊκών πλαισίων αποτελεί σημαντική διαδικασία πριν την κατασκευή μιας εγκατάστασης. Αστοχίες και κατασκευαστικά ελαττώματα επιβαρύνουν σημαντικά την παραγωγή της εγκατάστασης και συνεπώς την επένδυση.

Πριν όμως αναζητηθεί εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που θα αναλάβει τον ποιοτικό έλεγχο, πριν την εγκατάσταση των πάνελ, είναι εξίσου σημαντικό να καθοριστεί τι θα είναι αποδεκτό και τι όχι από το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Η επιθεώρηση στο εργοστάσιο είναι η κύρια μέθοδος για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος, όμως κάποια ελαττώματα, συχνά, μπορεί να μην εντοπιστούν εκεί ή μπορεί να προκληθούν κατά τη διαδικασία αποστολής, ως αποτέλεσμα κακής συσκευασίας και μεταφοράς. Για τον λόγο αυτό ο έλεγχος κατά την παραλαβή λειτουργεί ως η τελευταία « πύλη προς την ποιότητα ».

Πριν από την αγορά των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι απαραίτητο:

  • να βεβαιωθούμε ότι στη συμφωνία προμήθειας με τον κατασκευαστή, περιλαμβάνεται η απαίτηση για έλεγχο πριν την αποδοχή της παραλαβής
  • να καθοριστεί η διαδικασία ελέγχου (μέθοδος ελέγχου, ποσοστό δείγματος ελέγχου)
  • να συμφωνηθούν τα διορθωτικά μέτρα, σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος (αποστολή ως spare του ποσοστού των πλαισίων που παρουσιάζουν πρόβλημα)
  • να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει επαρκές χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή του ελέγχου

πριν από την υποχρεωτική αποδοχή του προϊόντος

  • να γίνει ξεκάθαρο στον κατασκευαστή των πάνελ ότι ο έλεγχος δεν αφορά στην εγγύηση αλλά στην αποδοχή της παραλαβής των πάνελ και ότι η ευθύνη μέχρι την αποδοχή της παραλαβής βαρύνει τον ίδιο

Καθορίζοντας λοιπόν λεπτομερώς όλα τα παραπάνω, είναι σίγουρο, ότι έχετε λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα στο μέλλον που θα κοστίσουν στην επένδυσή σας.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Kmetrics μπορούν να σας παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και  συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίσετε την επένδυσή σας. Επίσης διαθέτουν  προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό για να καλύψουν όλους τους ελέγχους που κρίνονται απαραίτητοι.